Research‎ > ‎

Research Funding

UM Institute of Research Management and Monitoring (IPPP) has information on available internal grants (open to all UM academic staff) and external grants (here and here)

Key Government Grants

Updated information can be obtained from the Ministry of Higher Education. Be sure to check both the Bahasa Malaysia and English versions of the website as some information may be missing from either version.

Funding Total (RM) Period (years)
ERGS 100,000 2-3
FRGS 125,000 2-3
LRGS 3,000,000 - 5,000,000 3-5
PRGS 500,000 One-off

Funding Key Performance Index (KPI)
ERGS
 • 1 PhD
 • 3 scientific publications (ISI)
 • 1 intellectual property
FRGS
 • 1 PhD
 • 3 scientific publications (ISI)
LRGS
 • 10 PhDs (1st 3 years)
 • 50 scientific publications (ISI) (1st 3 years)
 • 3 intellectual properties (1st 3 years)
PRGS
 • 1 intellectual property

Senarai semak bagi pembayaran menggunakan geran penyelidikan

Bayaran kepada pembekal

 1. Kelulusan pembelian dari Ketua UPGP
 2. “Inbois” komitmen dari sistem e-finance.
 3. Purchase Order dari sistem SAGA
 4. Syor setuju sebutharga pembelian melebihi RM 5000/-
 5. Surat pengesahan pengedar tunggal (Sekiranya syarikat agen tunggal)
 6. Pembelian melebihi RM 50,000
  • Surat kelulusan dari Perolehan
  • Surat perjanjian
  • Surat setuju terima tawaran
  • Surat pentauliahan jika melebihi RM 200,000
 7. Cop pengesahan pembayaran pada inbois
 8. No. Item tag untuk pembelian alat RM 50 dan ke atas.

Tuntutan perjalanan

 1. Kelulusan untuk menghadiri persidangan / kerja lapangan dari ketua UPGP
 2. Kelulusan cuti persidangan/ penyelidikan ke luar Negara dari Bahagian Sumber Manusia - Staf Akademik
 3. Kelulusan ke luar negara dari Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) - pelajar
 4. Borang Permohonan Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri/Borang Tuntutan Elaun Perjalanan Luar Negeri.
 5. Resit asal bayaran yang berkaitan yang mempunyai tandatangan, nama pembekal dan cop syarikat. Resit yang dipinda tidak akan diproses.
 6. “Travel” Komitmen dari sistem e-finance.

Tuntutan bayaran balik pembelian/pembayaran secara tunai bayaran honorarium

 1. Resit luar negara:
  • pelajar: disokong dengan surat kelulusan ke luar negara dari Ketua UPGP dan Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
  • staf: disokong dengan surat kelulusan ke luar negara oleh Ketua UPGP dan cuti persidangan/ penyelidikan dari BSM 1) Surat arahan bayaran honorarium oleh Ketua Penyelidik
 2. Pembelian alat:
  • Surat kelulusan pembelian peralatan dari Ketua UPGP
  • No. Item tag
 3. Pembelian buku (staf sahaja) hendaklah didaftarkan dengan pihak perpustakaan dengan melampirkan akuan penerimaan dari Perpustakaan semasa membuat tuntutan.
 4. Resit asal bagi bayaran berkenaan yang mempunyai tandatangan, nama pembekal dan cop syarikat. Resit yang dipinda TIDAK AKAN diproses.
 5. “Reimbursement” Komitmen dari sistem efinance.
 6. Bayaran Upah kepada pembantu:
  • Akuan penerimaan bayaran yang lengkap (nama penuh, no. kad pengenalan, jumlah bayaran, deskripsi kerja dan tandatangan penerima)
  • Perlu lampirkan maklumat bank (penyata bank) payee untuk tujuan pembayaran terus ke akaun bank
 7. Bayaran Honorarium yang melebih RM 500 TIDAK BOLEH dibayar secara tunai (Reimbursement)

Bayaran honorarium

 1. Surat arahan bayaran honorarium oleh Ketua Penyelidik
 2. Surat perlantikan sebagai pembantu Penyelidik oleh Ketua Penyelidik / Ketua Jabatan
 3. Laporan deskripsi kerja yang telah dilakukan oleh Pembantu Penyelidik (Jika bayaran honorarium melebihi RM 3,000 sebulan)
 4. Perlu lampirkan maklumat bank (penyata bank) pembantu penyelidik untuk tujuan pembayaran terus ke akaun bank
 5. Tuntutan boleh dibuat pada/ selepas 15 haribulan setiap bulan bagi bayaran bulan berkenaan
 6. “Honorarium” Komitmen dari sistem e-finance
 7. Bayaran Honorarium yang melebih RM 500 TIDAK BOLEH dibayar secara tunai (Reimbursement)
 8. Honorarium tidak boleh dibayar secara berturut-turut melebihi 3 bulan